czwartek, 16 listopada 2023

Travels + Start of the Franco-Prussian War Project


Hello! I'm back to blogging again!

I can't believe three months have passed already since my last post, but a lot was happening since then!

In August I went onto a long family camping adventure through Finland, Norway and Sweden which should deserve a post of its own (maybe I should do it?). It was an amazing experience with lots of beautiful and interesting places on the way (7500km round trip). 

Then in September was lots of professional work and the start of the school year for my four kids so again pretty busy, with another adventure in between being a Feldlager in Germany - a huge late 15C living history and LARP private event (around 300 participants and almost 40 horses!). This was my first re-enactment event in four years! With my friends we took 7 horses from Poland and apart of other fun we experienced the biggest 15C charge ever recreated! You can see the video here with me being the one on a chestnut horse and a a white/red pennant on the sallet. 

In early October I took part in the Polish Long Range Championships at Orzysz, where I was shooting both historical and modern rifles. I didn't do too good as it was the most difficult competition ever with side wind being at moments up to 16m/s or over! Good experience in good company though!

Speaking about hobby, after the Feldlager I got a hype for the Burgundian Wars project that has long been in the pipeline. I started to assemble troops and preparing them for painting, but was quickly distracted by another project being the Franco Prussian War. I think this will stay with me throughout the autumn and winter. So far I have painted two battalions of the Infanterie-Regiment von der Marwitz (8. Pommersches) No. 61 from Thorn with another one and battalion of landwehr on the way.

Last weekend I had some good games with friends, that will be shown in a separate post soon!

I hope I'm back to hobby and blogging!

Some photos below.

Cześć! Wróciłem do blogowania!

Nie mogę uwierzyć, że od mojego ostatniego wpisu minęły już trzy miesiące, ale dużo się wydarzyło od tego czasu!

W sierpniu wybrałem się na długą rodzinną wyprawę kempingową przez Finlandię, Norwegię i Szwecję, która zasługuje na osobny post (może powinienem to zrobić?). To było niesamowite przeżycie, z mnóstwem pięknych i ciekawych miejsc po drodze (w sumie zrobiliśmy 7500km!).

Potem, we wrześniu, było mnóstwo pracy zawodowej i początek roku szkolnego u czwórki moich dzieci, więc znów byłem bardzo zajęty. Dodatkowo po czterech latach przerwy w odtwórstwie historycznym wybrałem się na Feldlager w Niemczech – dużą prywatną imprezę "Living History" i LARP osadzoną w drugiej połowie XV wieku (około 300 uczestników i prawie 40 koni!). Z przyjaciółmi zabraliśmy z Polski 7 koni i poza innymi atrakcjami wzięliśmy udział w największej XVw szarży, jaką kiedykolwiek odtworzono! Film można zobaczyć tutaj - ja jadę na "kasztanie" i mam biało-czerwony proporczyk na saladzie.

Na początku października wziąłem też udział w Mistrzostwach Polski Long Range w Orzyszu, gdzie strzelałem zarówno z karabinu historycznego, jak i współczesnego. Nie poszło mi najlepiej, bo były to najtrudniejsze zawody w których miałem przyjemność strzelać (boczny wiatr dochodzącym do 16 m/s i więcej!). Tak czy inaczej było to dobre doświadczenie w doborowym towarzystwie.

Mówiąc o hobby, po Feldlagerze poczułem nagłą chęć powrotu do projektu Wojen Burgundzkich. Zacząłem składać jednostki i przygotowywać je do malowania, ale szybko się rozproszyłem przez inny projekt, jakim jest wojna francusko-pruska. Myślę, że będę się tym zajmował przez resztę jesieni i całą zimę. Póki co pomalowałem dwa bataliony Infanterie-Regiment von der Marwitz (8. Pommersches) nr 61 z Torunia, a już wkrótce kolejne dwa (liniowy i landwery)

W ostatni weekend rozegrałem kilka dobrych gier ze znajomymi, o czym napiszę już wkrótce w osobnym poście!

Tak czy inaczej mam nadzieję, że wróciłem na dobre do hobby i blogowania!

Poniżej kilka zdjęć.

Three snapshots from the North / Trzy zdjęcia z Północy
FeldlagerLong Range shooting (800m)


Prussians / Prusacy
Magic was for the Prussian Uniforms! / Magiczny wash do pruskich mundurów!


Best wishes/Pozdrawiam serdecznie,
Janwtorek, 1 sierpnia 2023

Paint it Black vol. 12 - Group photos

 Hello,

Following my yesterday's post, last night I took some group photos of the whole Brunswick army.

It is a strange feeling to have the whole army done, but I'm glad I've finally made it. Almost 300 miniatures since January!

Of course I could expand it to have the whole Brunswick Division from Waterloo by adding the Nassau Brigade (two units of line infantry and one of landwehr), and the Hannoverian and British reserve artillery. Maybe one day, but definitely not at this moment ;-)

Anyway..... some photos below:


Cześć,

Kontynuując poprzedni post, zeszłej nocy zrobiłem kilka zdjęć grupowych całej armii Brunszwiku.

To dziwne uczucie, gdy cała armia jest skończona, ale cieszę się, że w końcu mi się udało. Prawie 300 figurek pomalowanych od stycznia!

Oczywiście mógłbym ją powiększyć tak, aby mieć całą Dywizję Brunszwiku spod Quatre Bras/Waterloo, dodając Brygadę Nassau (dwie jednostki piechoty liniowej i jedną Landwehry) oraz hannowerską i brytyjską artylerię rezerwową. Może kiedyś, ale zdecydowanie nie teraz ;-)

Tak czy siak..... kilka fotek poniżej:

Best wishes/Pozdrawiam serdecznie,

Jan

Paint it Black vol. 10 & 11 - Project complete!!

 Hello!

So after a loooooong time I have finally finished the 1815 Brunswick Project!

Due to different reasons called "life" it took me longer then I wanted, but I'm glad it's done. It was a bit too much black to do it at once, but in the end the army is complete, as I have all the units there were in 1815 were during Quatre Bras/Waterloo. Strange feeling to have a "complete army" (apart of the casualty markers that I will put on the dials from Black Grom Studio, that I don't yet have, and the reserve battalions that haven't seen any action and there are no minis of them avaliable anyway).

The horse artillery and Ulhans already seen the action on the table (and did quite well), but I haven't posted them. Additionally I finished the horse artillery limber, forge (wheelwright/blacksmith) and wagon (slightly modified Perry Miniatures British codes), and the high command - Duke of Brunswick with ADC's.

If I find time I'll take some group photos of the whole army.

Now I can move on to planning the setup of the new project - Burgundian Wars!

Some photos below.


Cześć!

Po dłuuuugim czasie w końcu ukończyłem Projekt Brunszwik!

Z różnych powodów zwanych „życiem” zajęło mi to więcej czasu niż chciałem, ale cieszę się, że to już koniec. Jak dla mnie było to jednak trochę za dużo czarnego, żeby robić to na raz, ale w końcu armia jest skończona. Mam już zrobione wszystkie jednostki, które w 1815r walczyły pod Quatre Bras/Waterloo. Dziwne uczucie mieć „kompletną armię” (poza znacznikami ofiar, które nałożę na "diale" z Black Grom Studio, których jeszcze nie mam, i batalionami rezerwowymi, które nie brały udziału w walce i nie ma dostępnych takich figurek).

Artyleria konna i Ułani już wzięli udział w walce (i radzili sobie całkiem nieźle!), ale ich jeszcze nie publikowałem na blogu. Dodatkowo skończyłem zaprzęg artylerii konnej, kuźnię (kołodzieja/kowala) z wozem (lekko zmodyfikowane brytyjskie zestawy od Perry Miniaures) oraz naczelne dowództwo - Księcia Brunszwiku z adiutantami.

Jeśli znajdę czas, to może zrobię zbiorcze zdjęcia całej armii.

Teraz mogę przejść do planowania nowego projektu - Wojen Burgundzkich!

Kilka zdjęć poniżej.

Ulhans / Ułani


Horse artillery / Artyleria konna


Horse artillery limber / Zaprzęg artylerii konnej


Forge and wagon / Kuźnia i wóz


High command / Naczelne dowództwoBest wishes/Pozdrawiam serdecznie,
Jan